Relacje
inwestorskie

Instytucje rynku kapitałowego

Komisja Nadzoru Finansowego

www.knf.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru jest zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.

Giełda Papierów Wartościowych

www.gpw.pl

GPW jest jedną z najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków regulowanych i rynków alternatywnych regulowanych przez giełdy oraz największą giełdą krajową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

www.kdpw.com.pl

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. KDPW prowadzi rejestrację papierów wartościowych oraz zajmuje się rozrachunkiem transakcji na rynku regulowanym i poza nim (m.in. na GPW, NewConnect BondSpot, Catalyst).

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

www.seg.org.pl

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to organizacja, która działa na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego zajmuje się edukacją, oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

www.sii.org.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) jest największą organizacją zrzeszającą inwestorów giełdowych w Polsce, która działa od 1999 roku. SII organizuje konferencje i szkolenia dla inwestorów, w razie potrzeby interweniuje w ich imieniu, bierze udział w walnych zgromadzeniach spółek. Stowarzyszenie zrzesza obecnie ponad 8 000 członków.